bannerkvvHaelen

Bekijkt u de website op een mobiele apparaat? Veeg dan met uw vinger op het beeldscherm naar rechts voor het menu!
balk.fw

OVERGANGSBELEID JEUGD-SENIOREN

Een beleidsstuk mbt A-spelers, die overgaan naar de senioren RKVV Haelen.

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN
Het doel is het realiseren van een begeleid overgangsbeleid, waarbij het belang van de speler voorop staat. Verenigingsbelangen kunnen aanleiding zijn voor een andere invulling. In zo’n specifiek geval is open overleg tussen trainers en besturen belangrijk, waarbij eenieder oog moet hebben voor de “uitzondering” en waarbij men elkaar moet vertrouwen op het gebied van “welk doel streef ik na en zijn de consequenties verantwoord”.

Jeugdspelers, die over (moeten) gaan naar de seniorenafdeling, moeten zo goed mogelijk voorbereid worden, zodat ze in de seniorenafdeling ook optimaal kunnen functioneren en voor vele jaren behouden blijven voor de vereniging.
Zowel degenen die, qua leeftijd, over moeten naar de senioren en “rijp” zijn voor de selectiegroep als “de mindere goden” zullen hierbij betrokken moeten worden.
Deze recreatief gerichte spelers zijn ook zeer belangrijk voor de club en er moet zeker aandacht aan deze spelers besteed worden. Er moet worden voorkomen dat deze spelers voor de voetbalsport verloren gaan. Daarom moet er iemand van Technische Commissie Senioren en Technische Commissie Jeugd tijdig (uiterlijk april) met deze spelers tot een gesprek komen.
Ook zullen er spelers zijn, die nog langer jeugdgerechtigd zijn, maar die eventueel wel al kunnen meedoen met de oudste jeugdspelers als het gaat om de voorbereiding op en de inpassing in de seniorenafdeling. Of spelers die overgaan naar de seniorenafdeling daar ook slagen hangt van meer factoren af dan alleen van de leeftijd.

 • De jeugdafdeling vormt spelers in een vrij beschermde omgeving. Spelers hebben eigenlijk alleen “concurrentie” van leeftijdsgenoten binnen de marge van 2 kalenderjaren. Ze vertoeven dus altijd bij leeftijdsgenoten. Binnen de seniorenafdeling verandert dat plotseling. Ze komen bij spelers met andere interesses, bij spelers die al onderlinge groepjes hebben gevormd, bij spelers die aan het afbouwen zijn, bij spelers die willen knokken om nog hogerop te komen. De jeugdafdeling heeft een grote verantwoordelijkheid om de jeugdigen daarop voor te bereiden.
 • De voetbalcapaciteiten, maar ook het karakter van de jonge speler zijn eveneens belangrijke factoren voor het slagen. Is een speler in staat om met nederlagen om te gaan. (hierbij wordt niet het verliezen van een wedstrijd bedoeld). Is een speler in staat tot een goede communicatie? Is een speler zich bewust van rechten, maar zeker ook van plichten? Kan een speler zich aanpassen in een groep zonder toch zijn eigen identiteit te verliezen?
 • Net zo belangrijk is de opvang binnen de senioren afdeling. Ook daar moeten medespelers, trainers, begeleiders en bestuursleden zich realiseren dat er een gewenningstijd nodig is en dat persoonlijke en positieve contacten met deze jonge spelers nodig zijn.

Het rekening houden met al deze aspecten kan niet vastgelegd worden in een protocol dat alles tot in detail regelt en waarbinnen geen eigen interpretatie- en beslissingsruimte mogelijk is.
Er zal sprake moeten zijn van een onderling vertrouwen in het persoonlijke vakmanschap van trainers en de zorg die iedereen zal hebben om spelers zo goed mogelijk tot ontwikkeling te laten komen.

DOELSTELLING
Het uitgangspunt bij het meespelen van A-spelers bij senioren dient op de eerste plaats te zijn dat de A-spelers kunnen proeven aan de sfeer en het niveau van seniorenvoetbal. Meespelen in seniorenteams dient tevens een beloning te zijn voor goed presteren in het A-team.

Het uithelpen van het seniorenteam met spelertekort is in principe geen reden van inzetten van A-spelers. Senioren dienen eerst zelf binnen selectie en anders bij de andere seniorenteams hun spelerstekorten aan te vullen. Vroegtijdige communicatie hierover tussen de selectietrainer en elftalleiders is van groot belang. Men mag er niet te snel van uitgaan dat de helpende hand door de gemotiveerde A-spelers geboden gaat worden.

Mocht het na intensief proberen niet lukken dan kan in noodgevallen een beroep op A-spelers worden gedaan. Dit geschiedt door de verantwoordelijke selectietrainer, die contact opneemt met de A-trainer.

ALGEMENE REGELS VOOR HET INZETTEN VAN A-SPELERS

1e helft competitie:

In principe geen inzet van A-spelers in een selectie-elftal of lager team. Uitzonderingen:
tweedejaars A-spelers en/of spelers welke de RUNNER-UP-STATUS verworven hebben, als

 • Het A-team op de dag ervoor geen wedstrijd speelt.
 • Het A-team de dag ervoor een vriendschappelijke wedstrijd speelt.
 • Er bij de senioren alles aan is gedaan om het tekort aan te vullen met senioren spelers (zie boven)

2e helft competitie:

Incidentele inzet van alle A-spelers, die qua capaciteiten en/of leeftijd in aanmerking komen voor overgang naar senioren.

 A-spelers die wat betreft leeftijd over moeten, komen het eerst in aanmerking.

 • Spelers gaan in principe volgens een roulatieschema met seniorenteams mee.
 • De RUNNER-UP spelers draaien in dit schema mee.
 • Voorkomen moet worden dat het voortdurend dezelfde spelers betreft.
 • Voor zover mogelijk komt de speler op een voor hem bekende veldpositie te spelen.
 • De A-speler dient in Haelen 1 of Haelen 2 ervaring op te doen, dus in principe niet in een lager seniroenteam.
 • De minder begaafden moeten echter ook een kans krijgen om te “proeven” in een lager elftal.
 • A-spelers moeten door A- en selectietrainer gestimuleerd worden, maar zijn niet verplicht tot meespelen op zondag bij de senioren. Andere verplichtingen (studie,werk e.d.) kunnen hier een rol bij spelen.

Jeugdspelers worden in seniorenteams los van de personele behoefte ingezet. Indien het team compleet is zullen seniorenspelers moeten wisselen voor het opdoen van ervaring door jeugdspelers. Uitgangspunt is inzet gedurende een gedeelte van de wedstrijd. Er moet alle moeite gedaan worden om te voorkomen dat een speler een hele wedstrijd speelt of dat hij een hele wedstrijd op de bank zit.

Deelnemen aan selectietrainingen in de 2e seizoenshelft is een goede gewenning voor A-spelers. Nagestreefd moet worden, dat spelers bij toerbeurt op seniorentrainingen uitgenodigd worden. De spelers nemen aan maximaal 2 trainingen per week deel. Trainen bij de selectie betekent het overslaan van een training bij het A-team.

Een extra mogelijkheid voor de overstap naar de senioren kan zijn het spelen van wedstrijden onder de 23 jaar.

BEVOEGDHEDEN

De beslissing over welke A-speler ingezet wordt bij de senioren ligt ten alle tijde bij de A-trainer. Hij kent de spelers het beste en is precies op de hoogte van blessure, vorm, individuele wensen enz. Hij beslist dit pas nà de gespeelde wedstrijd op zaterdag.

Alle communicatie m.b.t. verzoeken om één of meer A-spelers bij noodsituaties èn bij inbreng van A-spelers volgens het reguliere plan, dienen enkel en alleen te gebeuren tussen de hoofdverantwoordelijke binnen de seniorenselectie:

 • De selectietrainer,(bij lagere teams de leider van het betreffende team)
 • De A-trainer, dus zonder tussenpersoon.

RUNNER-UP

Een talentvolle speler, welke echter nog niet de overgangsleeftijd heeft bereikt, kan onder voorwaarden in het gangbare overgangssysteem ingepast worden. Hem zal hiervoor de RUNNER-UP status toegekend moeten worden.

De RUNNER-UP status wordt door A-trainer en de Technische Commissie Jeugd gezamenlijk aan een speler toegekend. Verzoeken hiertoe kunnen zowel door jeugd- als seniorenkader ingediend worden. Voordat een beslissing wordt genomen vindt er overleg plaats met de ouders en wordt aan de ouders om toestemming gevraagd. De beslissing wordt mondeling gemotiveerd en aan speler, ouders en aanvrager.

Selectiecriteria:

 • Technische/tactische vaardigheden op bovengemiddeld niveau
 • Mentale ontwikkeling wordt ingeschat op niveau 18-jarige
 • Uitstekende inzet en gedrevenheid
 • Betrokken speler moet de status zelf ook aanvaarden en op de hoogte zijn van de verhoogde prestatiedruk

Deze status moet gezien worden als een beloning en kan door A-trainer en Technische Commissie gezamenlijk bij nalaten van bovenstaande vaardigheden in de A-jeugd weer ingetrokken worden. Mondelinge motivatie naar speler en ouders is hiervoor vereist.

CONTACTEN

TC jeugd en TC senioren

De basis voor een goed uitgevoerd overgangsbeleid ligt bij de Technische Commissie Jeugd en bij de Technische Commissie Senioren. Zij werken samen om de gemeenschappelijke doelen te bereiken. Ze houden nauw contact met de selectietrainer en de A-trainer. De bijeenkomsten tussen de commissies worden structureel ingepland in een jaarschema. Ca 2 maanden na de start van de competitie is er tussen TC Jeugd en TC Senioren een bijeenkomst met als doel om de start van de nieuwe seniorspelers te evalueren.

selectietrainer – A-trainer

Ze zijn de eerst verantwoordelijken voor de uitvoer van het plan. Ze bepalen in onderling overleg de momenten van inbreng, keuze van spelers en andere afspraken. In principe bepaalt de selectietrainer of de inzet van de speler in het eerste of tweede team geschiedt. Het bezoeken van A-wedstrijden kan de selectietrainer helpen een beter beeld te vormen van de speler en handelswijzen van de A-trainer.

Selectietrainer - A-speler

De selectietrainer evalueert direct na de wedstrijd met de A-speler de invalbeurt. Van de trainer wordt verwacht dat hij aan de speler uitlegt waarom hij zolang gespeeld heeft, de keuze van de veldpositie, zijn bevindingen over zijn spelwijze enz. Dit dient opbouwend te gebeuren, omdat het nog een leerproces is voor de speler. Van het team dient een positieve stimulans uit te gaan naar de speler, voor, tijdens en na de wedstrijd.

Selectietrainer - A-team

De selectietrainer verzorgt 1 à 2 keer in de 2e helft van het seizoen een training aan het A-team. Zo kan de groep zich een beter beeld vormen van zijn aanpak en leert op zijn beurt de selectietrainer de spelers beter kennen. De selectietrainer bezoekt daarom ook enkele wedstrijden van het A-team.

 

Afdrukken

Delen

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Hoofdsponsor van RKVV Haelen

mentenrecycling logo